به لحاظ می برسد زغال فعال در حذف سموم ناشی از اوره نیز مفید می باشد بعضا از مطالعات بر روی حیوانات نشان می‌دهد که زغال فعال می تواند به بهبود کارایی همگی و کمتر زخم دستگاه گوارش و التهاب در اشخاص مبتلا به بیماری مزمن کلیه یاری کند. زغال فعال ممکن میباشد اساسی تصفیه سموم و هضم نشده داروها به کارایی همه یاری کند. GAC در جایی استعمال می شود که یک جنس واحد برای تصفیه پیوسته یا ساخت میزان مضاعف وجود داشته باشد.در کاربردهای فاز گازی ، GAC ها همین مزیت را دارا هستند که دارای جریان کافی حیاتی افت فشار قابل قبول در سراسر بستر کربن باشند. مجموعه علمی: کربن فعال به جهت تصفیه مایعات و گازها در بسیاری از کاربردها شامل، تصفیه آب شرب شهری، فرآیند تهیه و تنظیم غذا و نوشیدنی، بو زدایی، در دست گرفتن آلودگیهای صنعتی، و فیلترهای تصفیه آب برای شیرهای خانگی آیتم به کار گیری قرار میگیرد. خصوصیت بارز آن قابلیت جذب بالای سیالات میباشد که امداد می‌نماید در تصفیه آب، گندزدایی و تفکیک اجزای سیالات آیتم استعمال قرار گیرد. آب مهم فشار فراوان از فیلتر عبور می‌کند و آلایندههای موجود در آب توسط فیلتر جذب میگردند و آب پاکیزه از سوی دیگر خارج میشود. با دقت به اقتدار فراوان فراوان کربن فعال در جذب آلاینده ها، از همین مواد در تولید کرم های بهداشتی و آرایشی به کارگیری میشود. این مواد گرانولی، در کاربردهای فاز گاز و مایع و در سیستم های ثابت و متحرک آیتم استعمال قرار می گیرند. دیدنی است بدانید که در کاربردهای فاز مایع ، بسته بندی کربن فعال دانه ای در ستون ها و برج هایی که مایعات از طرز آنان جریان می یابد، اتفاق می افتد. بسته به کاربرد و الزامات ، صورت و ترازو خاصی پیشنهاد می شود. همین مجموعه کربن از مواد ریزتر کربن خرد یا آسیاب شده که 95-100% آن از غربال ذکر شده عبور می کنند، ساخته شده اند. آنان به طور کلی در فرآیندهای دسته ای استعمال می شوند، چون مقدار بیشتر شده را می اقتدار به راحتی تغییر‌و تحول داد و گرد و غبار را می توان به راحتی از میان برد. در موقعیت کلی کربن فعال به سه رخ پودری ، گرانولی و اکسترود شده موجود میباشد و هر رخ در اندازه های کربن فعال به جهت پوست متفاوت موجود است. شکل گرانول اکسترود شده، افت فشار سیستم پایین را ساخت می کند، که در برنامه های فاز گازی یک نکته اهمیت است. فعال سازی فیزیکی کربن فعال به یاری تقطیر و حرارت دهی انجام شده و دو کوره جداازهم به جهت تولید و فعال سازی در لحاظ گرفته میشود. در بخار آب، فعال میشود. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب سایت کربن فعال در زغال.

ایندکسر