پمپ های موتوری: در همین دسته از پمپ ها نیرو به وسیله یک الکتروموتور به قسمت جعبه دنده منتقل شده و به وسیله یک شفت متصل به دیافراگم مهم پیستون فعالیت رفت و بازگشت و در غایت دوزینگ انجام می شود. پمپ هاي رفت وبرگشتي در سه دسته كلي زيرطبقه بندي مي شوند: ۱ -پمپ هاي پيستونيPump Piston ۲ -پمپ هاي پلانجريPump Plunger ۳ -پمپ هاي ديافراگميPump Diaphragm پمپ هاي رفت وبرگشتي پيستونيPump Piston اصول كار يك پمپ رفت و برگشتي پيستوني مبتني بر حركت رفت و برگشتي پيستون درداخل سيلندر است. اشکال پمپهاي ديافراگمي عبارتند از: ۱پمپ ديافراگمي مكانيكي كه در آن ديافاگم به يك مكانيزم رفت وبرگشتي مكانيكي نظیر ميل بادامك خـارج ازمركز ياحركت شيطانك كه حركت نوساني يا رفت و برگشتي را به آن انتقال مـي دهـد مـرت بط اسـت كـه نمونه كاربردي ان پمپ هاي بنزين اتومبيل ياسيفون است. مقدمات حتمی براي خط مش اندازي پمپ هاي رفت وبرگشتي ۱-چك كردن مرحله روغن درون گوشه و کنار روغن. فرایند رویه اندازي پمپ هاي رفت وبرگشتي براي رویکرد اندازي اين دسته پمپ ها پروسه زير بايدانجام شود: ۱-بازنمودن مسيركنارگذر. پمپهاي ديافراگميPump Diaphragm پمپ هاي ديافراگمي جزگروه پمپ هاي رفت و بر گشتي هستند كه المان پمپ را يك ديافراگم قابل ارتجـاع تشكيل مي دهد .اين پمپ هاازلحاظ اصول كاربسيار شبیه پمپ هاي مدل پيستوني يا پلانجري مـي باشـندبااين تفاوت كه درپمپ هاي پيستوني حركت پيستون ياپلانجرمستقيماباعث جابجاشدن مايع مي شودولي در پمـپ هاي گونه ديافراگمي حركـت رفـت وبرگشـتي روي ديـافراگم اعمـال مـي شـودوانقبا ض وانبسـاط ان باعـث تغييرحجم باطن پمپ وورودوخروج مايع مي شود. پمپ هاي گونه جابجائي مثبت: پمپ هاي گونه جابجائي مثبت به پمپ هائي اطلاق مي شـود كـه درهركـورس كـاري كـه انجـام مـي دهنـد مقدارمشخصي ازمايع راپمپاژ مي كنندومقدارمايع پمپاژ شده رابطه مستقيم اساسی تعداد كورس هاي انجام شـده دارد.دراين مدل پمپ هااگرشيرمسيرخروجي انها بسته شودكاركردن پمـپ باعـث افـزايش فشـاربيش ازحـد خروجي ونهايتا شكسته شدن وتركيدن بدنه پمپ و لوله ها مي شود. اين گونه پمپ ها به دودسته اصلي طبقه بندي مي شوند: الف- پمپ هاي رفت وبرگشتي ب- پمپ هاي دوار پمپ هاي رفت وبرگشتي: عمليات پمپاژ دراين جور پمپ ها کلیدی استفاده ازاختلاف فشارايجاد شده دراثرتغيير حجم ناشـي ازحركـت رفـت وبرگشتي مكانيزم پمپ انجام مي شودكه باتوجه به ماهيت سـاختماني ايـن نـوع پمـپ هـا درصـورت تـامين توان گزینه نيازبراي پمپ ودارابودن مقاومت كافي بدنه فشار پمپ راتابي نهايت مي قدرت افـزايش دادكـه يكي ازمحاسن مهم اين پمپ ها بشمارمي ايدولي ازطرف ديگردرصـورتي كـه جلـوي مسـيرخروجي انهابسـته شودافزايش فشارحاصله مـي توانـد باعـث تركيـدن بدنـه پمـپ وايجادخسـارت هـاي سـنگين جـاني ومـالي شود.همچنين باتوجه به نوساني بودن فشارهاي ورودي وخروجي اين پمپ هانيازبـه ظـروف متعـادل كننـده فشار Dampener دارند تافشارهاي نوساني رابه فشارهاي خطي تبديل كندبعلاوه اين كه نسبت به اشکال پمـپ هاي ديگرنياز به قطعات اضافي ديگـري مثـل شـيرهاي داخلـي وشـيرهاي اطمينـان Safety valveدرقسـمت خروجي پمپ وطراحي مسيرهاي كنارگذر By passبراي مسائل عملياتي نظیر تغييرفلـووراه انـدازي وبسـتن پمپ اضطراری مي باشد. ساختمان پمپ هاي رفت وبرگشتي ازقطعات اصلي زيرتشكيل شده اند: -1سيلندركه محل قرارگيري پيستون است. تعدیل کننده های پالس جریان Pulsation Dampeners :حرکت رفت و برگشتی پمپ های دوزینگ باعث می شود جریان خروجی به صورت پالسی باشد. باشد که می خواهم در همین مبحث به شرح و رفع عیوب در آن ها به رخ مختصر بپردازم. دوزینگ پمپها یا این که پمپ های مترینگ نوع ای از پمپ های جابجایی مثبت اند که قادرند مقدار دقیقی از سیال را پمپاژ کنند و به همین جهت به آن‌ها دوزینگ پمپ یا این که مترینگ پمپ گفته می شود. جهت تهیه و تنظیم PH یا این که پلیمریزاسیون – تزریق رنگ ها Paints & Dyes به بنزین – تزریق Anti Knock و الکل به بنزین -پمپ تزریق کلر – دوزینگ پمپ صنایع چوب و دوزینگ پمپ ورقه Paper Production and Paper Finishing: – تزریق دی اکسید تیتانیوم در تولید کاغذهای نازک – تزریق ادغام Kaolinic به عنوان پرکننده و فیلر صفحه – تزریق رزین Resin جهت ارتقا مقاومت برگه در برابر نفوذ آب – تزریق کلر جهت سپید کنندگی – تزریق رنگ – دوزینگ پمپ صنایع دارویی: جهت تزریق دوز مشخص و معلوم از سیال در فرایند های گوناگون – دوزینگ پمپ صنایع غذایی: جهت تزریق انواع مواد شیمیایی، حلال ها و … درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها دوچندان اکثر در آیتم سوپاپ دوزینگ پمپ لطفا به تماشا از وب تارنما ما.

ایندکسر