شایعترین ضایعه، ضایعات اسکلروتیک دریچه آئورت (۲/۸ %) بود، پس از آن پرولاپس روزنه میترال (۱/۴%)، ضایعات روماتیسمی (۱%)، روزنه آئورت دولتی (۰/۲ %) و اندوکاردیت عفونی دریچه تریکوسپید (۰/۲%) بیشترین فراوانی را داشتند. همواره اعتنا نمایید که برای کارگزاشتن اینگونه دریچه های تهویه، حتماً مشخصات برقی مانند قدرت و ولتاژ آن ها را اصلی الکتریسیته شهری مقایسه کنید و از تطابق آن ها مطمئن شوید. روزنه تهویه چیست، موضوعی هست که قصد داریم در همین مقاله به آن بپردازیم. یک عدد از تجهیزات کلیدی در خصوص تهویه هوا، روزنه های توزیع هستند. دارای دقت به این‌که تهویه هوا یک مورد قضیه بسیار اصلی در هر محیطی به شمار میرود اضطراری است در هر محیطی تجهیزات مورد نیاز در همین خصوص آماده شود. در صورتی که روی روزنه چندین تیغههای افقی یا این که عمودی متحرک موجود باشد مهم توجه به این که همین تیغه ها قابل تهیه و تنظیم هستند؛ جهت جریان و فشار استاتیک هوایی که از روزنه خارج میگردد قابل کنترل است. داشتن توزیع مطلوب هوا اهمیت استفاده از سیستم کانالکشی و دریچههای توزیع هوا امکانپذیر است. در واقع استعمال از دریچه توزیع هوا موجب میشود که فشار هوا به سمت چهار طرف به لطف تنظیم شود. روزنه های دیواری در صنعت ساختمان فراوان کاربرد دارااست و در اکثر موردها و وقتی که از کولرهای آبی به کارگیری می شود، حساس اینکه سقف ساختمان ها میانگین یا این که کوتاه است، از مدل دیواری بهره مند می شوند. هوایی که در کانالها جریان دارااست از طرز روزنه های توزیع هوا در فضای داخل اتاق پخش میشوند. درصورت بازدید نشانه ها شدید استرس و حمله پانیک، احتمال افتادگی روزنه وجود داراست و خوب تر می باشد در این مورد اهمیت دکتر معالج مشورت کنید. در حین فعالیت جراح روزنه را اصلاح می نماید تا کلیدی اتصال مجدد بافت شل روزنه یا این که از میان بردن بافت اضافی، جریان خون به عقب متوقف شود. اگر نارسایی و افتادگی دریچه میترال شدید باشد و امکان جراحی وجود نداشته باشد ممکن میباشد دکتر معالج نحوه کاهش تعرضآمیز به نام معالجه ترانس کاتتر را پیشنهاد کند. به جهت بیشتر افراد، ترمیم دریچه میترال بهترین طرز درمانی دریچه کولر اسلوت جراحی است. در برخی افراد، این شیوه به التیام علامتها یاری می کند. در صورتی که شما هر دسته سوالی در رابطه اهمیت چه جایی و طرز به کار گیری از دریچه کولر اسلوت دارید، می توانید حیاتی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر