به کلمه دیگر باید کفایت باربری ستون های موجود بنا در صورتی که به تیتر شرکت‌ کنندگان و اجزای مرزی دیوارهای برشی عمل کنند گزینه در اختیار گرفتن قرار می گیرد.در رخ عدم کفایت مقاومتی ستون های بنا می اقتدار دیوار برشی را به شکل کامل به همپا اعضاوجوارح و اجزا مرزی و به رخ منقطع از فریم بتنی موجود احداث نمود و یا اهمیت تقویت ستون های سازه دیوار بتنی را به این شرکت‌ کنندگان متصل نمود. ساختمان های کادر خمشی که بضاعت و توان کافی برای مقاومت در برابر بارهای جانبی را نداشته و یا این که به جهت کنترل نمودن تغییر مکان نسبی مضاعف منعطف می باشند را می اقتدار اهمیت به کارگیری از افزودن دیوارهای برشی مقاوم سازی نمود. همین طریق یک عدد دیگر از روش های مقاوم سازی بنا های آجری می باشد که گزینه دقت قرار می گیرد. ملات هایی که در دیوارهای آجری سوای روکش به کار گیری شده اند، ممکن هست پس از مدتی کلیدی قرار گرفتن در معرض وضعیت بد جوی، میزان مرغوب بودن و استحکام آن زیر بیاید که در نتیجه سبب ساز کاهش مقاومت دیوار می شود. در هنگام تقویت کلیدی همین روش، تبارک شدن بعد ها ستون سبب ساز تغییرات نسبت طول به آن گاه و در عاقبت تغییر‌و تحول مود ناکامی ستون از خمشی به برشی خواهد شد. کارایی همین المان ها به نوع ای می باشد که هنگام وقوع زمین لرزه، مانع از انتقال نیرو از زمین به بنا می شوند. مصالحی که برای ساخت سازه اساسی به کار گیری از آجر گزینه استعمال قرار می گیرند، بایستی از میزان مرغوب بودن مطلوب و همخوانی اساسی یکدیگر برخوردار باشند، در غیر همین شکل به شتاب در گیر زخم دیدگی می شوند. اهمیت اعتنا به این‌که بهسازی لرزهای بهشرط ثابت بودن ساختمان مطرحشده و گهگاه اوقات دسترسی به بعضا از نواحی که نیاز به تقویت دارند سخت می باشد بنابراین مقاومسازی ساختمان از تولید سازه پیچیدهتر خواهد مقاوم سازی و بهسازی بود. در صورتی که این چنین نمی باشد و بخش اعظمی از سازه ها سازه به دلایل مختلف نظیر تغییر تحول کاربری، حفظ سازه های سابق و … یک عدد از طریق های کارا در مقاوم سازی استعمال از دمپر یا این که میراگرها می باشد که انرژی لرزه ای وارده بر ساختمان را اتلاف می کند.

ایندکسر