در نهایت در مایع سازی هوای فشرده در دمای -196 سکو سانتی گراد قرار اکسیژن مایع ذخیره می گیرد. اکسیژن در دمای ۹/۱۸۲- درجه سیلسیوس پایین فشار مناسب به مایع تبدیل میشود. موادی که زیر وضعیت معمول در هوا نمیسوزند، میتوانند در هوای غنی از اکسیژن بسوزند و موادی که در هوا ذیل شرایط معمول میسوزند، در هوای غنی از اکسیژن خیلی شدید و اصلی دمای فراتر خواهند سوخت. بیهوشی گازدار غنی شده کلیدی اکسیژن حامی حیات در طول بیهوشی عمومی است. هوای صنعتی اکسیژن یا غنی شده دارای اکسیژن هوا معمولی را در صنایع شیمیایی; جایگزین برای ساخت مواد شیمیایی کنترل شده حساس اکسیداسیون به تیتر استیلن، اتیلن اکسید و متانول جایگزین کرده است. کوهنوردان، غواصان و همچنین بیمارانی که ایراداتی ریوی و تنفسی دارند، به جهت تنفس از کپسول اکسیژن به کار گیری می نمایند وجود اکسیژن به جهت اکسیداسیون مواد غذایی و تولید انرژی در تن واجب است. اکسیژن مایع را به استدلال حمل آسان برای معالجه بیمارانی که تحت درمان حیاتی این گاز قرار دارند، خوبتر می قدرت آیتم استفاده قرار داد. نکته : تشدید آهنگ جریان و یا این که نزدیک بودن شعله به خروجی گاز ممکن هست موجب ساخت انفجار یا این که آتش شود به این ترتیب خوبتر می باشد جهت انجام آزمون تدابیر ایمنی لازم در حیث گرفته شود. وی ادامه داد: این شرکت اهمیت اتخاذ اقدامات لازم، یک اتومبیل حمل اکسیژن مایع که متعلق به یک کمپانی مستقر در بندرماهشهر بوده را مطابق استانداردها و الزامات ایمنی تجهیز کرده و همین ماشین هماکنون درگیر به حمل و انتقال اکسیژن مورد نیاز بیمارستانهای خوزستان است. از لحاظ ایمنی ، شناسایی گاز اکسیژن اصلی طریق ترازو گیری خلوص گاز ، مناسب ترین روش برای تشخیص آن می باشد. تقسیم بندی چندگانه یک فرآورده به اندازه کافی (99.5 درصد) به جهت بیشتر مقاصد صنعتی ساخت می کند. مقدار یه خرده اکسیژن که آب را از هوا انقطاع می کند، کل اشکال گوناگون حیوانات آبزی را پشتیبانی می کند. هنگامی گاز فشرده مجاز به بسط است، آن را سرد می کند. 6) گاز بسط یافته به کمپرسور با یک‌سری مرحله آن‌گاه و مرحله فشرده سازی بازگردانده می شود. 5) منتخب از هوای فشرده (در حدود 200 اتمسفر فشار) اذن می دهد تا در محفظه، خنک سازی کویل ها توسعه یابد. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب سایت کاربرد اکسیژن مایع در صنعت.

ایندکسر