داده ها سم شناسی بیش تر: براساس داده ها ما در آیتم سمیت حاد و مزمن همین ماده به طور تمام تحقیق نشده است. 2. اطلاعات موجود در همین گواهی براساس ورقه های داده ها ایمنی ارائه شده بوسیله کمپانی های معتبر تولیدکننده در جهان می باشد که منابع کلیدی آن در قسمت منابع و ماخذ آورده شده و در مواقعی براساس استانداردهای موجود در باطن کشور، ساکن سازی شده است. سمیت برای آبزیان :اطلاعات تکمیلی بیشتری در دسترس نیست. اما ضروری به ذکر میباشد ماده سمی وجود ندارد و در وقتی که تجزیه میشود، اکسیژن آزاد می کند. اجازه ندهید ماده به رخ رقیق نشده یا این که در مقادیر بسیار به آب زیر زمینی، مسیر آب و سیستم فاضلاب برسد. همینطور قابل ذکر است از این ترکیب در غالب سوخت موشک نیز استفاده می شود و ابر دودی شکلی را که هنگام شلیک موشک چشم اید به وجود می آورد. این کود، نسبت ازت به پتاسیم ۱/۳ است. می بایست همین موادسازنده در ارتفاع دوره رشد همواره به میزان به اندازه از خاک در اختیار گیاه قرارگیرد. دیتاها طبقه بندی شده ای در آیتم سرطان زایی این ماده به وسیله ACGIH ,EPA,IARC,OHSA,NTP وجود ندارد. بسته بندی مواد آلوده: باید برطبق الزامات قانونی موجود انجام شود. توصیه: برای دفع صحیح اهمیت مراجع قانونی مشورت کنید. نکته ها عمومی: فارغ از مجوزهای قانونی لازم، ماده را در محیط رها نکنید. زمانی که ما نیتراتها را میخوریم؛ آنان در دستگاه گوارش ما به پتاسیم نیترات از چه جایی بخریم نیتریت تبدیل میشوند. منابع طبیعی اهمیت KNO3 به در کشورهای هند، اسپانیا، مصر و ایتالیا است. پتاسیم نیترات یک کود به طور کامل محلول در آب میباشد که می تواند به تیتر کود آبیاری، مصرف خاکی و محلول پاشی مورد به کار گیری قرار بگیرد. باید گفت نیترات پتاسیم در واقع نوعی ماده شیمیایی هست که از آمونیوم نیترات و ترکیب آن حیاتی پتاسیم هیدروکسید به وجود می آید. از انتقال این ماده به محیط زیست اجتناب کنید. سمیت دستگاه ساخت مثل: RTECS شامل اطلاعاتی درباره ی سمیت تولید مثل توسط همین ماده است. یا می قدرت به جهت ایجاد نیترات پتاسیم از هیدروکسید پتاسیم به جهت خنثی نمودن اسید نیتریک طی یک واکنش زیاد گرمازا استفاده نمود. از قرنها وسطی در نگهداری گوشت و پوست برنزه و همچنین ساخت شیشه آلات و فلزکاری نقش داشته است. نیترات پتاسیم یک کود به طور کامل محلول در آب است که می قدرت از آن در هر مرحله از پرورش گیاه استعمال نمود. تیمارهای شوری در پنج سطح (0 ،150 ،300 ،450 و 600 میلی مولار) سدیم کلراید، بعنوان فاکتور اولیه و محلول نیترات پتاسیم در چهار سطح (0 ،1 ، 2 و 3 (%بعنوان فاکتور دوم و محلول گلایسین بتایین در پنج سطح (0 ،30 ،60 ،90 و 120 میلی مولار) بعنوان فاکتور سوم بهصورت پیشتیمار در حیث گرفته شد.

ایندکسر