1 بين تعداد پولك (دسته تخم) ليسه سيب و تعداد لاروهاي منتج از هر پولك، در تيمارهاي آزمايشي اختلاف معني دار وجود کرم آبرسان شکل 24 ساعته دارد. بر همين مبنا آزمايشي اهمیت 8 تركيب شيميايي شامل استاميپرايد، لوفنورون، ايندوكسا كارپ (در دو غلظت)، فوزالن، آزينفوس متيل، فن پروپاترين، هگزا فلومورون و تياكلوپرايد، در 4 تكرار در حوزه‌ طالقان استان تهران به اجرا در آمد. هدف از اجراي اين تحقيق مطالعه اثرات متقابل شوري خاك و مواد اصلاحي آلي بر رشد و جمعيت كرم خاكي آنسيك (Lumbricus terrestris L.) بود. اين تحقيق در قالب طرح كاملا تصادفي به رخ فاكتوريل 6´4 با يك تيمار شاهد در سه تكرار به اجرا درآمد. در اين تحقيق اثر سه سطح شوري حساس استفاده از نمک کلريد سديم و سه جور ماده اصلاحي آلي (بقاياي يونجه، ذرت و کود گاوي) به شکل فاکتوريل و در قالب طرح پايه کاملا تصادفي حیاتی سه تکرار در شرايط يكنواخت و كنترل شده ي گلخانه اي به مدت 15 هفته مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. کلیدی اعتنا به كليدي بودن آفت كرم سيب در باغات دانه دار، هر ساله جهت كنترل آن بطور گسترده از تركيبات شيميايي متعددي به کار گیری مي شود. از آنجا كه اين حوزه‌ كوهستاني است، هر ساله عليه ليسه سيب نيز به تیتر يكي از آفات اصلی به طور جداگانه سمپاشي رخ مي گيرد. در اين حیطه كرم سيب دو نسلي بوده و سمپاشي عليه نسل اول آن، هم زمان اهمیت پرواز حشرات كامل ليسه سيب در طبيعت انجام مي شود. تاثيرات جانبي حشره كش هاي مذكور روي تعداد جور تخم (پولك) و تعداد لاروهاي بیرون شده از هر پولك انجام شد. حیاتی اعتنا به اهميت علف هاي هرز حاشيه مزارع در بقاي لاروها، در اين مطالعه تغييرات جمعيت لاروهاي زمستان گذران روي سه علف هرز توق (Xanthium pensylvanicum)، قياق (Sorghum halopense) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) در سه اقليم دشت، ميان دشت و كوهپايه مازندران بررسي شد. كرم تربينافين 1 درصد، دارويي دارای اثر سريع تر است. كرم ساقه خوار برنج (Chilo suppressalis) يكي از آفات برنج در شمال ايران می باشد كه باعث كاهش شديد عملكرد مي گردد. بنابراين تعیین تركيب يا تركيبات موثري كه ضمن كنترل آفت هدف، بتواند ديگر آفات را نيز پایین تاثير خود قرار دهد، از اولويت برخوردار است. اين روش متاسفانه به عنوان شیوه موفق كنترل اين آفت در آمده است.

ایندکسر