به کلمه دیگر فرضیه­ی پژوهشی این مقاله تحقیقی مبنی بر این­که «بین میزان همنشینی اساسی دوستان اصلی مقدار مسئولیت­پذیری اجتماعی پرسنل شهرداری رابطه­ی معنی­دار و مستقیم وجود دارد» در تراز خطای 5% تایید می­شود. جامعه­ی آماری این تحقیق شامل پرسنل (­رسمی­) شهرداری کلان شهر تبریز می­باشد که خواسته از کارمندان شامل آن گوشه ای از کارمندان در شهرداری می­باشد که اساسی شهرداری تبریز به صورت مستقیم جهت اشتغال کلیدی قرارداد کاری و خدمتکار قانونی آن گروه بوده و از شهرداری تبریز حقوق و مزایا به شکل مستقیم اخذ می­نمایند که تعداد آن­ها مطابق اعلام کارگزینی شهرداری تبریز 678 نفر است. رابطه­ی متغیر مقدار همنشینی حساس دوستان عزیز با میزان مسئولیت­پذیری اجتماعی پرسنل شهرداری تبریز معنی­دار می­باشد به عبارتی همین متغیر جزء متغیرهای فعال جمعی تایم ها فراغت می­باشد که اهمیت مسئولیت­پذیری اجتماعی ارتباط دارد­که دراین خصوص می­توان استنباط و استدلال­کرد که کلیدی استعمال از نظریه دورکیم مقدار همنشینی حیاتی عزیزان نشانی از همبستگی اجتماعی و جامعه­پذیری در در بین نمونه­ها می­باشد که مرادی نیز در سرانجام تحقیق خویش در این خصوص به رابطه­ معنی­دار فی مابین جامعه­پذیری سازمانی اهمیت مسئولیت­پذیری اجتماعی در دربین کارمندان شرکت نفت دست یافته بودند. به جهت امتحان ارتباط در بین کارداران اجتماعی در نظر گرفته شده در این تحقیق مهم میزان مسئولیت­پذیری اجتماعی از نحوه پیمایش حساس ترفند پرسشنامه استعمال شد­. به­ دست آمده است که این مقدار کاهش از تراز اشتباه (05/0) است و مشخص می­شود که آماره­ی آزمون در ناحیه­ی 1H قرار می­گیرد، بدین ترتیب خلاف فرض صفر (­ادعای محقق) تایید می­شود. مرادی در مقاله­ی خویش در خصوص تاثیر جامعه­پذیری سازمانی بر مسئولیت­پذیری اجتماعی کارکنان شرکت نفت کرمانشاه ابلاغ می­دارند­: “به مراد بررسی امکان داده­ها جهت انجام تحلیل عاملی تاییدی­، از امتحان کفایت نمونه­برداری ­(KMO) استفاده شوید که مقدار ماتریس 864/. است­. بنابر­این به حذف هیچ گویه­ای از همین مجموعه اضطراری نیست­. “نامبرده هم­چنین از آزمون کفایت کرویت بارتلت هم به کارگیری و اعلام داشته­اند­:”در تراز 95 درصد معنادار است­. جهت پایایی ابزار پژوهش از ترفند آلفای کرونباخ استفاده گردید، نتیجه های نشان می­دهد که طیف­ها از پایایی فراتر از 75 % که در پژوهش­های اجتماعی مد نظر می باشد برخوردارند­.” علاوه بر استناد به پایایی مرادی­، مجدداً کلیدی تغییرات اندکی که در پرسشنامه­ی مسئولیت­پذیری کلیدی اعتنا به جور محیط اداری شهرداری لحاظ گردید، پایایی اساسی تکنیک آلفای کرونباخ در پرسشنامه­های توزیع شده در بین 35 نفر از پرسنل شهرداری بررسی و پایایی متساوی 85 % ملاحظه گردید. از طرف دیگر این سیستم ها به برهان اینکه از پیش طراحی شده اند انعطاف کمتری داشته و قابلیت و امکان اعمال هر تغییری را نخواهند داشت. ابزار جمع­آوری دیتاها پرسشنامه می­باشد و طیف مورد به کارگیری در طراحی پرسشنامه از جور طیف لیکرت می­باشد. بررسی­ها نشان می­دهد میانگین مسئولیت­پذیری اجتماعی کارکنان شهرداری کلان­شهر تبریز به جهت 249 نفر از مثال برابر حساس عدد 135 می­باشد، هم­چنین ملاحظه می­شود 0/14 % از نمونه مورد مطالعه مجرد و 0/86 درصد متاهل می­باشند که بیشترین فراوانی مربوط به مثال متاهل می­باشد. تراز تحصیلات 0 % از نمونه مورد مطالعه بی­سواد، 7/1 درصد ابتدایی، 6/4 % راهنمایی، 8/3 درصد متوسطه، 7/20 % دیپلم، 9/16 % فوق­دیپلم، 3/28 درصد لیسانس، 5/21 % فوق لیسانس، 1/2 % دکتری و 4/0 % حوزوی می­باشدکه بیشترین فراوانی مربوط به سطح تحصیلات لیسانس و کمترین فراوانی مربوط به سطح تحصیلات ساخت سایت ir حوزوی می­باشد. در صورتی که از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه ورود به وبسایت همگام حساس گوشی لطفا از کاغذ ما بخواهید.

ایندکسر