بسیاری از دندانهایی که نیازمند عصب کشی هستند پیش از این نوعی از فاجعه را پیش سر گذارندهاند (همچون داشتن یک سوراخ بزرگ یا آسیب جدی ناشی از شکستگی) و در هنگام ترمیم از پیش بخاطر این اتفاق تضعیف شدهاند. دندانهایی که عصب کشی شدهاند آسیب پذیر هستند، احتمالاً به طرز شگفت انگیزی آسیب پذیر خواهند شد. اگر مواد آلوده موجود در دهان راهی برای خزیدن به زیر ترمیم دندانی بیابند (پدیدهای که به آن “نشت کرونال” گفته میشود) درمان عصب کشی شکست خواهد خورد. طی فرآیند کامپوزیت دندان، موادی که همرنگ دندان ها هستند با کمک چسپ های مخصوصی به بخش جلویی دندان ها متصل میشوند یا پیوند میخورند.

اما گاهی پوسیدگیها چندان پیشرفت میكنند كه نسج زیادی از دندان از بین میرود و ساختمان دندان تا حد زیادی تخریب میشود، منجر به بوی بد دهان می گردد و گاها مجبور به کشیدن دندان می شود که با تقبل هزینه ایمپلنت میتوانید دندان های از دست رفته ی خود را باز گردانید.

اما هزینه پر کردن دندان به وسیله طلا ۱۰ برابر بیشتر از پر کردن به وسیله آمالگام نقره است, و شما باید بیش از یک بار برای پر کردن به دندان پزشک خود مراجعه کنید. صحبت از دندانهاست كه هر چند سالم و بیعیب و نقص در دهان ما میرویند، طی چند سال، گاه آنچنان با بیمهری صاحبان خود روبهرو میشوند كه به شدت تخریب شده و برای کشیدن (از جمله دندان عقل نهفته) و یا بازسازی آنها ناگزیر به استفاده از علم و تكنولوژی خاص آن هستیم. برای پر کردن دندان ابتدا از یک وسیله مخصوص برای خالی کردن بخش پوسیدهی دندان استفاده میشود.

پر کردن دندان یا ترمیم دندان به بازگرداندن عملکرد و شکل ظاهری دندان آسیب دیده با مواد ترمیم کنندۀ دندان گفته میشود. اکثر مردم به ترمیم دندان پر کردگی دندان می گویند که در ترمیم دندان قسمت پوسیده دندان را جدا کرده و با موادی مثل آمالگام و کامپوزیت جایگزین میکنند. اما شاید مهمترین نقطه ضعفی که کامپوزیت دارد این است که برای ترمیم پوسیدگیهای بزرگ توصیه نمی شود چرا که هزینه پر کردن دندان با کامپوزیت بیشتر از آمالگام می باشد.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت ترمیم دندان کامپوزیت.

ایندکسر