ولتاژ مستقیم آزمون عاری از تموج بوده و مقدار آن برابر پیک ولتاژ ضربه ای امتحان هست ولتاژ مستقیم سه بار و هر توشه به مدت ده میلی ثانیه در یک حالت قطب ها و به این ترتیب اهمیت تعویض قطب ها اعمال می شود. اما چنان چه ولتاژ غیرگذرایی که مقدار آن برابر ولتاژ آزمون ضربه ای باشد به اجزائی که با مسافت هوایی موازی بسته شده اند صدمه نرساند، می قدرت ولتاژ مستقیم را به جای ولتاژ ضربه ای به جهت امتحان به کار برد. حداقل فواصل هوایی به جهت عرصه همگن به جهت حالت ایده آل است، به این معنی که ترتیب قرارگیری الكترودها چنان طراحی شده، که تنش های دی الکتریکی در محل به دستکم برسد. در صورتی که علاوه بر حالت ذکر شده در فوق اعمال ولتاژ متناوب به عایق بندی جامد، تنش بیش از حد وارد نسازد، می قدرت از ولتاژ متناوب به جای ولتاژ ضربه ای به کارگیری کرد. فواصل هوایی در آن نصیب هایی از مدار داخلی تجهیزات برقی که تأثیر موقعیت مدار خارجی بر آن ها بسیار هست یا خویش این قسمت ها بر حالت مدار خارجی تأثیر متعددی می گذارند تعبیه می گردد. به جهت بقیه نصیب ها یا مدارهای درون تجهیزات که تأثیر وضعیت مدار خارجی بر آن ها وجود ندارد و یا خویش آنها بر حالت مدار خارجی تأثیر متعددی ندارند، فواصل هوایی و خزش به رده تاسیساتی متعلق نمیباشند بلکه موقعیت موجود آنها را باید درنظر گرفت. اظهار یک میزان به جهت سطح تحمل ولتاژ ضربه ای تجهیزات به این معناست که منزلت تأسیساتی تجهیزات مشخص میباشد و به جهت مقام تأسیساتی پایین خیس مناسب نمی باشد مگر اهمیت استعمال از وسیله محدود کننده ولتاژ گذرای مطلوب به جهت وسایلی که خویش طولانی تر ولتاژ ساخت می کنند نظیر ادوات قطع و وصل اظهار یک میزان به جهت تراز تحمل ولتاژ ضربه ای به‌این معناست که چنانچه طبق استاندارد از وسیله استفاده شود، ولتاژ گذرایی که تولید خواهد شد از مرحله اظهار شده بیشتر نخواهد بود. فساد الکتریکی زمانی رخداد می افتد که عرصه الکتریکی در مواد به ترازو کافی توانا باشد تا حامل های توشه آزاد (الکترون ها و یونها، که همیشه در غلظتهای زیر وجود دارند) را به سرعت کافی برساند تا الکترونها را هنگام عکس العمل اساسی اتمها از در بین چیره شود و اتمها را یونیزه کند. بلبرینگ های عایق جریان الکتریکی همین شرکت به جهت سر محورهایی به قطر 70 تا 150 میلیمتر رضه میگردند. برای تراز تحمل ولتاژ ضربه ای بالاتر از 6000 ولت، به علت بزرگ بودن فاصه هوایی، آلودگی نمی تواند بر یکنواختی میدان ورق عایق الکتریکی تاثیر چندانی بگذارد.

ایندکسر