در نصیب بعدی شما آموزش عکاسی تکنیک فوکوس ابرکانونی را میخوانید. سرانجام یک عمق عرصه کم خواهد بود، به همین معنی که هر چیزی که در جلو یا این که پشت ناحیهی فوکوس قرار بگیرد، مقداری تار به نظر آتلیه زینو خواهد رسید. تا حد ممکن به فنس ها نزدیک شوید، بر روی حیواناتی که از شما به دور هستند فوکوس کنید و برای تولید عمق عرصه قلیل از دیافراگم پهناور استعمال نمایید تا سیم حصار ها نسبتاً غیر قابل تماشا باشد. همین گونه عکاسی بر بر روی رخ اشخاص متمرکز بوده، البته متعدد از عکاسی پرتره است. بهترین شیوه برای عمقدادن به عکس، ایجاد ادغام صحیح دربین عناصر پیشزمینه، وسط و پسزمینه است؛ به عنوان مثال درصورتیکه قصد دارید از کسی که کنار دیوار ایستاده عکس پرتره بگیرید، زاویهای را انتخاب نمایید که امتداد دیوار در تصویر عمق ایجاد کند. همین لنز ها به شما امداد می کند تا پس حوزه صاف خارج از فوکوسی داشته باشید که به شما میزان مرغوب بودن پرتره حرفه ای می دهد. اما به معنای واقعی به جهت وصال به کمال در همین هنر بیش از تمامی نیازمند خلاقیت و توان بازدید هستید تا بتوانید تصاویری بالاتر از عکسهای معمولی تصویب کنید. بهکمک این قانون میتوانید میان نقطه کانونی عکس و پسزمینه تعادل برقرار کنید. عکاسان حرفهای این حرفه عمدتا از این دسته عکاسی به جهت مقاصد تحقیقاتی و حتی تکثیر غیر اخلاقی عکس ها که سبب ساز به مسائل گوناگون قانونی می‌شوند به کارگیری میکنند. این نکته ها را در سه گزینه بیشتر می توان تقسیمبندی کرد؛ اول قدم مشاوره دارای رئیس فنی خط ساخت است که گزینش می نماید چه چیزهایی باید در عکس نشان داده شود و چه قسمتهایی را مجاز نمیباشیم که عکسبرداری صنعتی کنیم. صحیح می باشد که در صورتی که یک دوربین عکاسی خوب به همپا داشتهباشید، خواهید توانست عکسهای بهتری را بگیربد، البته نگران نباشید. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب وب سایت اتلیه ثانی.

ایندکسر